CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10

*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN, HỆ THỐNG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

chuan muc ke toan, he thong cac chuan muc ke toan viet nam, 26 chuẩn chỉnh mực kế toán

*
*


Chuẩn mực kế toán số 10 : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC nắm ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

----------------------------------------------------------------------

CHUẨN MỰC SỐ 10

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC cầm ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

(Ban hành và chào làng theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của cục trưởng bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG

01. Mục tiêu của chuẩn chỉnh mực này là chính sách và phía dẫn các nguyên tắc và phương thức kế toán những tác động do chuyển đổi tỷ giá hối đoái trong trường hợp công ty lớn có những giao dịch bằng ngoại tệ hoặc tất cả các vận động ở nước ngoài. Những giao dịch bởi ngoại tệ cùng các báo cáo tài chủ yếu của các chuyển động ở nước ngoài phải được gửi sang đơn vị chức năng tiền tệ kế toán tài chính của doanh nghiệp, gồm những: Ghi nhận thuở đầu và báo cáo tại ngày lập Bảng bằng phẳng kế toán; Ghi dìm chênh lệch tỷ giá hối đoái; chuyển đổi báo cáo tài chủ yếu của các vận động ở quốc tế làm cửa hàng ghi sổ kế toán, lập cùng trình bày báo cáo tài chính.

Bạn đang xem: Chuẩn mực kế toán số 10

02. Chuẩn mực này vận dụng cho việc:

(a) Kế toán những giao dịch bởi ngoại tệ;

(b) gửi đổi report tài chính của vận động ở quốc tế khi hợp độc nhất vô nhị các report này vào report tài chính của người tiêu dùng bằng phương pháp hợp nhất hoặc phương pháp vốn chủ sở hữu.

03. Những doanh nghiệp phải thực hiện Đồng vn làm đơn vị chức năng tiền tệ kế toán, trừ trường thích hợp được phép thực hiện một đơn vị tiền tệ phổ cập khác.

04. Chuẩn mực này sẽ không quy định việc chuyển đổi báo cáo tài bao gồm của một công ty lớn từ đơn vị chức năng tiền tệ kế toán sang một đơn vị tiền tệ khác nhằm thuận tiện cho người sử dụng đã thân quen với đơn vị tiền tệ được chuyển đổi đó hoặc cho các mục đích tương tự.

05. Chuẩn chỉnh mực này sẽ không đề cập mang đến việc trình bày các luồng tiền tạo ra từ các giao dịch bằng ngoại tệ và từ việc thay đổi các luồng tiền giấy một hoạt động ở quốc tế trong report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (Quy định tại chuẩn mực "Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ").

06. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được phát âm như sau:

Hoạt hễ ở nước ngoài: Là những chi nhánh, doanh nghiệp con, công ty liên kết, công ty liên doanh, hợp tác và ký kết kinh doanh, vận động liên kết khiếp doanh của người tiêu dùng lập report mà hoạt động vui chơi của các đơn vị này được triển khai ở một nước khác ngoài Việt Nam.

Cơ sở sống nước ngoài: Là một hoạt động ở nước ngoài, mà các hoạt động vui chơi của nó là 1 phần độc lập đối với doanh nghiệp lập báo cáo.

Đơn vị tiền tệ kế toán: Là đơn vị tiền tệ được sử dụng chính thức trong việc ghi sổ kế toán cùng lập report tài chính.

Ngoại tệ: Là đơn vị chức năng tiền tệ không giống với đơn vị tiền tệ kế toán tài chính của một doanh nghiệp.

Tỷ giá ăn năn đoái: Là tỷ giá hiệp thương giữa hai đơn vị tiền tệ.

Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái: Là chênh lệch vạc sinh từ các việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi của cùng một vài lượng nước ngoài tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán tài chính theo những tỷ giá hối hận đoái khác nhau.

Tỷ giá ân hận đoái cuối kỳ: Là tỷ giá hối đoái áp dụng tại ngày lập Bảng bằng vận kế toán.

Đầu bốn thuần tại một đại lý ở nước ngoài: Là phần vốn của doanh nghiệp report trong tổng gia sản thuần của cơ sở quốc tế đó.

Các khoản mục tiền tệ: Là tiền và những khoản tương tự tiền hiện nay có, những khoản yêu cầu thu, hoặc nợ buộc phải trả bằng một lượng tiền cố định hoặc rất có thể xác định được.

Các khoản mục phi chi phí tệ: Là các khoản mục chưa phải là những khoản mục chi phí tệ.

Giá trị hợp lý: Là giá trị tài sản rất có thể được thảo luận hoặc giá trị một khoản nợ được giao dịch một cách tự nguyện giữa những bên có vừa đủ hiểu biết trong sự thảo luận ngang giá.

NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Các thanh toán giao dịch bằng nước ngoài tệ

Ghi nhấn ban đầu

07. Một giao dịch thanh toán bằng nước ngoài tệ là thanh toán giao dịch được khẳng định bằng nước ngoài tệ hoặc yêu thương cầu thanh toán giao dịch bằng nước ngoài tệ, bao gồm các thanh toán giao dịch phát sinh lúc 1 doanh nghiệp:

(a) cài hoặc cung cấp sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ mà giá thành được khẳng định bằng ngoại tệ;

(b) vay mượn hoặc mang lại vay các khoản tiền mà lại số đề xuất trả hoặc nên thu được xác minh bằng ngoại tệ;

(c) phát triển thành một công ty đối tác (một bên) của một vừa lòng đồng nước ngoài hối chưa được thực hiện;

(d) sở hữu hoặc thanh lý những tài sản; gây ra hoặc thanh toán các khoản nợ xác minh bằng ngoại tệ;

(e) dùng một các loại tiền tệ này nhằm mua, phân phối hoặc đổi lấy một nhiều loại tiền tệ khác.

08. Một thanh toán giao dịch bằng nước ngoài tệ yêu cầu được hạch toán và ghi nhận ban sơ theo đơn vị chức năng tiền tệ kế toán bằng việc vận dụng tỷ giá ân hận đoái giữa đơn vị tiền tệ kế toán với ngoại tệ tại ngày giao dịch.

09. Tỷ giá hối hận đoái trên ngày thanh toán giao dịch được coi là tỷ giá bán giao ngay. Doanh nghiệp rất có thể sử dụng tỷ giá giao động với tỷ giá hối hận đoái thực tiễn tại ngày giao dịch. Lấy một ví dụ tỷ giá bán trung bình tuần hoặc tháng rất có thể được áp dụng cho tất cả các thanh toán phát sinh của mỗi nhiều loại ngoại tệ vào tuần, tháng đó. Trường hợp tỷ giá hối hận đoái giao động mạnh thì doanh nghiệp không được thực hiện tỷ giá bán trung bình cho bài toán kế toán của tuần hoặc tháng kế toán tài chính đó.

Báo cáo tại ngày lập Bảng bằng phẳng kế toán

10. Trên ngày lập Bảng cân đối kế toán:

(a) những khoản mục chi phí tệ có gốc ngoại tệ đề nghị được báo cáo theo tỷ giá ân hận đoái cuối kỳ;

(b) những khoản mục phi chi phí tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ phải được report theo tỷ giá hối đoái trên ngày giao dịch;

(c) các khoản mục phi tiền tệ được xác minh theo giá trị phù hợp bằng ngoại tệ buộc phải được report theo tỷ giá ân hận đoái tại ngày khẳng định giá trị phù hợp lý.

11. Cực hiếm ghi sổ của một khoản mục được xác định phù hợp với các chuẩn mực kế toán bao gồm liên quan. Ví dụ sản phẩm tồn kho được xác minh theo giá chỉ gốc, tài sản thắt chặt và cố định được khẳng định theo nguyên giá mặc dầu giá trị ghi sổ được khẳng định trên cơ sở giá gốc, nguyên giá chỉ hay cực hiếm hợp lý, quý hiếm ghi sổ được xác định của các khoản mục bao gồm gốc ngoại tệ tiếp nối sẽ được report theo đơn vị tiền tệ kế toán tương xứng với luật của chuẩn mực này.

Ghi nhấn chênh lệch tỷ giá ân hận đoái

12. Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái phát sinh khi thanh toán những khoản mục chi phí tệ tất cả gốc nước ngoài tệ hoặc trong việc báo cáo các khoản mục chi phí tệ tất cả gốc ngoại tệ của một doanh nghiệp theo những tỷ giá hối đoái không giống với tỷ giá ân hận đoái đã có ghi nhấn ban đầu, hoặc sẽ được report trong report tài chính trước, được xử lý như sau:

(a) trong giai đoạn đầu tư chi tiêu xây dựng để xuất hiện tài sản cố định của doanh nghiệp new thành lập, chênh lệch tỷ giá hối đoái tạo nên khi thanh toán những khoản mục tiền tệ gồm gốc nước ngoài tệ để thực hiện đầu tư xây dựng cùng chênh lệch tỷ giá hối đoái gây ra khi review lại các khoản mục chi phí tệ gồm gốc ngoại tệ thời điểm cuối năm tài thiết yếu được phản ánh luỹ kế, đơn lẻ trên Bảng bằng phẳng kế toán. Khi TSCĐ hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào và sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối hận đoái gây ra trong giai đoạn đầu tư xây dựng được phân bổ dần vào các khoản thu nhập hoặc túi tiền sản xuất, kinh doanh trong thời hạn tối đa là 5 năm.

(b) Trong quy trình tiến độ sản xuất, tởm doanh, tất cả việc đầu tư xây dựng để có mặt tài sản thắt chặt và cố định của công ty lớn đang hoạt động, chênh lệch tỷ giá hối đoái tạo ra khi thanh toán các khoản mục tiền tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ và review lại các khoản mục tiền tệ gồm gốc nước ngoài tệ thời điểm cuối năm tài chính sẽ tiến hành ghi dấn là thu nhập, hoặc ngân sách trong năm tài chính, quanh đó chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái nguyên tắc trong đoạn 12c, 14, 16.

(c) Đối cùng với doanh nghiệp sử dụng công cố kỉnh tài chính để dự phòng khủng hoảng hối đoái thì các khoản vay, nợ đề nghị trả bao gồm gốc nước ngoài tệ được hạch toán theo tỷ giá thực tiễn tại thời khắc phát sinh. Công ty không được reviews lại các khoản vay, nợ đề nghị trả gồm gốc ngoại tệ đã thực hiện công cầm tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái.

13. Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh được ghi nhấn khi bao gồm sự thay đổi tỷ giá ăn năn đoái thân ngày thanh toán giao dịch và ngày giao dịch thanh toán của rất nhiều khoản mục chi phí tệ gồm gốc nước ngoài tệ. Khi giao dịch thanh toán phát sinh cùng được giao dịch thanh toán trong cùng thời điểm kế toán, những khoản chênh lệch tỷ giá ân hận đoái được hạch toán trong kỳ đó. Nếu giao dịch được giao dịch ở những kỳ kế toán sau, chênh lệch tỷ giá hối đoái được xem theo sự biến hóa của tỷ giá ăn năn đoái vào từng kỳ cho đến kỳ thanh toán đó được thanh toán.

Đầu tư thuần vào cửa hàng ở nước ngoài

14. Chênh lệch tỷ giá hối đoái tạo ra từ những khoản mục chi phí tệ có gốc nước ngoài tệ về bản chất thuộc phần vốn đầu tư chi tiêu thuần của doanh nghiệp báo cáo tại một các đại lý ở nước ngoài thì được phân loại như thể vốn chủ thiết lập trong report tài chủ yếu của doanh nghiệp cho đến khi thanh lý khoản đầu tư này. Tại thời khắc đó các khoản chênh lêch tỷ giá ăn năn đoái này sẽ tiến hành hạch toán là thu nhập hoặc đưa ra phí cân xứng với đoạn 30.

15. Một doanh nghiệp hoàn toàn có thể có những khoản mục chi phí tệ đề nghị thu hoặc cần trả đối với cơ sở sống nước ngoài. Một khoản mục nhưng việc thanh toán không được xác minh hoặc có thể không xảy ra trong một khoảng thời gian rất có thể đoán trước trong tương lai, về bản chất, làm tăng thêm hoặc giảm đi khoản đầu tư chi tiêu thuần của doanh nghiệp ở cơ sở quốc tế đó. Các khoản mục tiền tệ này còn có thể bao hàm các khoản buộc phải thu dài hạn hoặc các khoản vay tuy vậy không bao gồm các khoản phải thu thương mại dịch vụ và những khoản buộc phải trả thương mại.

16. Các khoản chênh lệch tỷ giá hối hận đoái phát sinh từ những khoản nợ cần trả có gốc ngoại tệ được hạch toán như 1 khoản hạn chế rủi ro khủng hoảng cho khoản chi tiêu thuần của chúng ta tại một đại lý ở nước ngoài sẽ được phân loại như thể vốn chủ cài đặt trên báo cáo tài bao gồm của doanh nghiệp cho đến khi thanh lý khoản đầu tư thuần. Tại thời khắc đó các khoản chênh lệch tỷ giá ân hận đoái này sẽ được hạch toán là thu nhập cá nhân hoặc chi phí tương xứng với đoạn 30.

Xem thêm: Phụ Tùng Xe Máy Yamaha, Bảng Giá Phụ Tùng Xe Yamaha Chính Hãng Giá Tốt

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI

Phân loại chuyển động ở nước ngoài

17. Phương pháp biến hóa các report tài thiết yếu của hoạt động ở nước ngoài tùy theo mức độ phụ thuộc về tài bao gồm và hoạt động với doanh nghiệp báo cáo. Với mục tiêu này, các hoạt động ở nước ngoài được tạo thành hai loại: “hoạt động ở nước ngoài không thể bóc tách rời với buổi giao lưu của doanh quả báo cáo” với “cơ sở ở nước ngoài”.

18. Chuyển động ở nước ngoài không thể bóc rời với hoạt động vui chơi của doanh nghiệp report thực hiện chuyển động kinh doanh của chính bản thân mình như một thành phần của doanh nghiệp báo cáo. Ví dụ, hoạt động bán sản phẩm nhập khẩu từ công ty lớn ở nước ngoài và chuyển số tiền nhận được về doanh nghiệp lớn báo cáo. Vào trường hòa hợp này, sự chuyển đổi tỷ giá hối đoái thân đồng tiền báo cáo và đồng xu tiền của nước có hoạt động ở nước ngoài, sẽ ảnh hưởng trực sau đó lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động của doanh nghiệp báo cáo. Do đó, sự chuyển đổi tỷ giá hối hận đoái ảnh hưởng đến từng khoản mục chi phí tệ của chuyển động ở nước ngoài hơn là khoản đầu tư chi tiêu thuần của doanh nghiệp báo cáo trong chuyển động đó.

19. Cơ sở ở quốc tế là đơn vị vận động kinh doanh độc lập, có tư phương pháp pháp nhân sinh hoạt nước sở tại, sử dụng đồng tiền của nước trực thuộc làm đơn vị tiền tệ kế toán. Các đại lý này có thể cũng gia nhập vào các giao dịch bằng ngoại tệ, bao hàm cả thanh toán bằng đồng tiền báo cáo. Khi có một sự biến đổi tỷ giá ân hận đoái thân đồng tiền báo cáo và đồng xu tiền của nước sở tại, chỉ có ảnh hưởng nhỏ hoặc không tác động trực sau đó hiện tại và tương lai của các luồng chi phí từ các hoạt động vui chơi của cơ sở nghỉ ngơi nước ngoài cũng giống như doanh quả báo cáo. Biến đổi tỷ giá ăn năn đoái ảnh hưởng đến khoản đầu tư ròng của doanh nghiệp báo cáo hơn là đối với các khoản mục chi phí tệ và phi tiền tệ cô quạnh của đại lý ở nước ngoài.

20. Những điểm sáng nhận biết một cửa hàng ở nước ngoài:

(a) Các chuyển động ở nước ngoài được thực hiện với nút độ độc lập cao với doanh nghiệp lớn báo cáo.

(b) các giao dịch với doanh nghiệp report chiếm tỷ trọng nhỏ nhắn trong các vận động ở nước ngoài.

(c) Các hoạt động ở nước ngoài tự tài trợ là bao gồm hoặc từ những khoản vay tại nước ngoài hơn là từ doanh nghiệp báo cáo.

(d) Các giá cả về lao động, nguyên vật liệu và các phần tử cấu thành khác của sản phẩm hoặc thương mại dịch vụ của hoạt động ở quốc tế được đưa ra trả và giao dịch chủ yếu ớt bằng đồng xu tiền của nước sở tại hơn là đơn vị chức năng tiền tệ của người sử dụng báo cáo.

(đ) lợi nhuận của hoạt động ở nước ngoài chủ yếu bằng những đơn vị tiền tệ không giống với đơn vị tiền tệ của bạn báo cáo;

(e) Lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp report là biệt lập với các vận động hàng ngày của vận động ở nước ngoài, không bị ảnh hưởng trực tiếp vì chưng các buổi giao lưu của hoạt đụng ở nước ngoài.

Phân loại phải chăng từng hoạt động ở nước ngoài hoàn toàn có thể dựa trên các điểm lưu ý phân biệt nêu trên. Trong một trong những trường hợp, phân nhiều loại một chuyển động ở quốc tế là một cơ sở nước ngoài hay là một vận động ở quốc tế không thể tách bóc rời cùng với doanh nghiệp báo cáo có thể không rõ ràng, cho nên cần phải nhận xét để phân loại hợp lý.

Hoạt cồn ở nước ngoài không thể bóc rời với hoạt động vui chơi của doanh nghiệp báo cáo

21. Các report tài bao gồm của vận động ở nước ngoài không thể tách rời với hoạt động vui chơi của doanh nghiệp báo cáo sẽ được biến hóa theo những quy định từ đoạn 7 mang lại đoạn 16 như là buổi giao lưu của chính doanh nghiệp lớn báo cáo.

22. Từng khoản mục trong report tài bao gồm của hoạt động ở quốc tế được chuyển đổi như giao dịch của vận động ở nước ngoài được thực hiệc vì doanh nghiệp báo cáo. Nguyên giá và khấu hao tài sản cố định được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cài đặt tài sản. Nếu gia sản tính theo giá chỉ trị phải chăng thì áp dụng tỷ giá chỉ tại ngày khẳng định giá trị hòa hợp lý. Trị giá chỉ hàng tồn kho được quy thay đổi theo tỷ giá chỉ tại thời điểm xác định trị giá chỉ hàng tồn kho. Khoản rất có thể thu hồi hoặc giá bán trị rất có thể thực hiện nay của một gia sản được biến đổi theo tỷ giá thực tế tại thời điểm những khoản này được xác định.

23. Bên trên thực tế, một tỷ giá dao động với tỷ giá thực tiễn tại ngày diễn ra vận động giao dịch thường được sử dụng. Ví dụ như tỷ giá trung bình trong tuần hoặc tháng rất có thể được thực hiện cho tất cả các thanh toán bằng nước ngoài tệ diễn ra trong thời kỳ đó. Tuy nhiên, giả dụ tỷ giá hối hận đoái dao động mạnh, việc thực hiện tỷ giá trung bình mang đến một quy trình tiến độ là ko thể áp dụng được.

Cơ sở ở quốc tế

24. Khi gửi đổi report tài thiết yếu của các đại lý ở nước ngoài để tổng đúng theo vào report tài bao gồm của doanh nghiệp report phải tuân theo những giải pháp sau:

a) gia tài và nợ nên trả (cả khoản mục tiền tệ cùng phi tiền tệ) của các đại lý ở nước ngoài được quy thay đổi theo tỷ giá bán cuối kỳ;

b) các khoản mục về doanh thu, các khoản thu nhập khác và giá thành của cơ sở ở nước ngoài được quy thay đổi theo tỷ giá tại ngày giao dịch. Trường hợp report của đại lý ở nước ngoài được report bằng đồng xu tiền của một nền kinh tế siêu lạm phát kinh tế thì doanh thu, các khoản thu nhập khác và giá cả được quy đổi theo tỷ giá bán cuối kỳ;

c) tất cả các khoản chênh lệch ân hận đoái khi gửi đổi report tài chính của các đại lý ở nước ngoài để tổng hòa hợp vào báo cáo tài thiết yếu của doanh nghiệp báo cáo phải được phân loại như thể vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp báo cáo cho đến lúc thanh lý khoản chi tiêu thuần đó.

25. Trường phù hợp tỷ giá chỉ trung bình xấp xỉ tỷ giá thực tế thì tỷ giá bán trung bình được thực hiện để đổi khác các khoản mục doanh thu, thu nhập khác và chi phí của cửa hàng ở nước ngoài.

26. Các trường thích hợp phát sinh chênh lệch tỷ giá ân hận đoái khi gửi đổi báo cáo tài bao gồm của đại lý ở nước ngoài:

a) chuyển đổi các khoản mục doanh thu, các khoản thu nhập khác và ngân sách chi tiêu theo tỷ giá ân hận đoái trên ngày giao dịch, các tài sản và các khoản nợ buộc phải trả theo tỷ giá ăn năn đoái cuối kỳ;

b) biến hóa khoản chi tiêu thuần vào đầu kỳ tại cơ sở ở quốc tế theo một tỷ giá ân hận đoái khác với tỷ giá ăn năn đoái đã có phản ánh kỳ trước;

c) các khoản thay đổi khác liên quan mang đến vốn chủ cài tại cơ sở nước ngoài.

Những khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái này sẽ không được ghi thừa nhận là các khoản thu nhập hoặc giá cả trong kỳ. Hầu như khoản đổi khác tỷ giá chỉ này thường sẽ có ít ảnh hưởng hoặc tác động không trực tiếp nối các luồng chi phí từ hoạt động hiện tại và trong tương lai của cửa hàng ở quốc tế cũng như của người tiêu dùng báo cáo. Khi 1 cơ sở ở nước ngoài được hợp duy nhất nhưng chưa hẳn là sở hữu toàn bộ thì khoản chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái lũy kế tạo ra từ việc thay đổi và gắn sát với phần đầu tư chi tiêu vào đại lý ở nước ngoài của cổ đông thiểu số nên được phân bổ và được report như là 1 phần sở hữu của cổ đông thiểu số tại cửa hàng ở quốc tế trong Bảng bằng phẳng kế toán phù hợp nhất.

27. đa số giá trị lợi thế thương mại phát sinh lúc mua cơ sở ở quốc tế và các sự điều chỉnh giá trị phải chăng về giá trị ghi sổ của tài sản và nợ nên trả tạo ra trong quy trình mua đại lý ở nước ngoài đều được giải pháp xử lý như là:

a) gia tài và nợ đề nghị trả của cửa hàng ở nước ngoài được biến đổi theo tỷ giá thời điểm cuối kỳ như quy định ở chỗ 23.

b) gia sản và nợ yêu cầu trả của doanh nghiệp report đã được thể hiện bởi ngoại tệ báo cáo, hoặc là khoản mục phi chi phí tệ, được báo cáo theo tỷ giá bán tại ngày giao dịch như quy định tại phần 10(b).

28. Bài toán hợp nhất báo cáo tài thiết yếu của cơ sở ở quốc tế vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp báo cáo phải tuân theo những thủ tục hợp duy nhất thông thường, như thải trừ các số dư trong tập đoàn lớn và các nghiệp vụ với những công ty trong tập đoàn của một doanh nghiệp con (Xem chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính "Báo cáo tài thiết yếu hợp nhất với kế toán số vốn liếng góp vào những công ty con" và chuẩn chỉnh mực kế toán "Thông tin tài chủ yếu về những khoản vốn góp liên doanh"). Tuy nhiên, một khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong một khoản mục chi phí tệ trong tập đoàn mặc dù cho là ngắn hạn hay lâu dài cũng ko thể sa thải vào khoản tương ứng trong số dư không giống trong tập đoàn bởi vì khoản mục chi phí tệ này biểu thị một sự cam kết để thay đổi một ngoại tệ thành một nước ngoài tệ khác và mang đến lãi hoặc lỗ mang đến doanh nghiệp report do biến hóa tỷ giá hối hận đoái. Vị vậy, trong báo cáo tài thiết yếu hợp nhất của doanh nghiệp báo cáo, chênh lệch tỷ giá hối đoái được hạch toán là thu nhập cá nhân hoặc chi phí, hoặc ví như nó phát sinh từ những trường hợp như trình bày ở vị trí 14 với 16 thì sẽ được phân loại như là vốn công ty sở hữu cho đến khi thanh lý khoản đầu tư chi tiêu thuần.

29. Ngày lập báo cáo tài bao gồm của cửa hàng ở quốc tế phải tương xứng với ngày lập report tài chính của người tiêu dùng báo cáo. Ngôi trường hợp thiết yếu lập được báo cáo tài chính cùng ngày thì cho phép tổng hợp report tài chính có ngày khác hoàn toàn không quá 3 tháng. Trường hợp này, gia tài và nợ phải trả của các đại lý ở nước ngoài được thay đổi theo tỷ giá tại ngày lập Bảng cân đối kế toán của các đại lý ở nước ngoài. Khi bao gồm sự thay đổi lớn về tỷ giá hối hận đoái thân ngày lập report tài thiết yếu của cửa hàng ở quốc tế so với ngày lập report tài chủ yếu của doanh nghiệp report thì phải gồm sự điều chỉnh thích hợp từ ngày đó cho đến ngày lập Bảng bằng phẳng kế toán của doanh nghiệp report theo chuẩn mực kế toán "Báo cáo tài thiết yếu hợp nhất cùng kế toán số vốn liếng góp vào những công ty con" và chuẩn mực kế toán "Thông tin tài thiết yếu về những khoản vốn góp liên doanh".

Thanh lý các đại lý ở nước ngoài

30. Lúc thanh lý cơ sở ở nước ngoài, khoản chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái lũy kế đã trở nên hoãn lại (theo quy định ở chỗ 24.c) và liên quan đến các đại lý ở nước ngoài đó sẽ tiến hành ghi thừa nhận là thu nhập hoặc giá thành cùng với kỳ mà lại lãi hoặc lỗ về vấn đề thanh lý được ghi nhận.

31. Một doanh nghiệp hoàn toàn có thể thanh lý khoản đầu tư tại một các đại lý ở quốc tế thông qua bán, phát mại, thanh toán giao dịch lại vốn cp hoặc từ bỏ bỏ tất cả hoặc 1 phần vốn ở cơ sở đó. Giao dịch thanh toán cổ tức là một hình thức thanh lý chỉ khi nó là một trong những sự tịch thu khoản đầu tư. Trường đúng theo thanh lý từng phần, chỉ có chênh lệch tỷ giá hối hận đoái lũy kế tương quan đến phần vốn sở hữu được tính vào lãi hoặc lỗ. Một sự ghi giảm giá trị kế toán tài chính của cơ sở nước ngoài không tạo nên thanh lý từng phần. Trường hợp này, không tồn tại phần lãi hoặc lỗ nào về chênh lệch tỷ giá ân hận đoái hoãn lại được ghi dìm vào thời điểm ghi giảm.

Sự biến đổi trong câu hỏi phân loại hoạt động ở nước ngoài

32. Khi gồm sự đổi khác trong câu hỏi phân loại chuyển động ở nước ngoài, các quy định chuyển đổi báo cáo tài chủ yếu của chuyển động ở quốc tế được áp dụng kể từ ngày thay đổi phân một số loại đó.

33. Bài toán phân loại chuyển động ở nước ngoài có thể thay đổi khi gồm sự chuyển đổi mức độ phụ thuộc về tài thiết yếu và chuyển động với doanh nghiệp báo cáo. Khi hoạt động ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách bóc rời với hoạt động của doanh nghiệp report được phân loại lại như một đại lý ở nước ngoài thì chênh lệch tỷ giá ân hận đoái tạo nên từ việc thay đổi tài sản phi tiền tệ được phân loại như là vốn chủ download tại ngày phân các loại lại. Khi một cơ sở ở nước ngoài được phân loại lại như một vận động ở quốc tế không thể tách bóc rời với buổi giao lưu của doanh quả báo cáo, cực hiếm đã được thay đổi của đều khoản mục gia tài phi tiền tệ trên ngày chuyển đổi được coi như thể giá gốc của chúng trong kỳ biến hóa và các kỳ tiếp theo. Chênh lệch tỷ giá hối đoái hoãn lại không được ghi nhấn là các khoản thu nhập hoặc chi phí cho cho đến lúc thanh lý hoạt động.

Trình bày report tài chính

34. Công ty lớn phải trình bày trong báo cáo tài chính:

a) Khoản chênh lệch tỷ giá hối hận đoái đã có được ghi nhận trong lãi hoặc lỗ thuần vào kỳ;

b) Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái thuần được phân một số loại như vốn chủ sở hữu (theo đoạn 12a, đoạn14) cùng phản ánh là 1 phần riêng biệt của vốn chủ download và phải trình bày cả khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đầu kỳ và cuối kỳ;

35. Khi đơn vị chức năng tiền tệ báo cáo khác với đồng xu tiền của nước sở tại mà công ty lớn đang hoạt động, công ty phải trình diễn rõ lý do, kể cả khi thay đổi đơn vị chi phí tệ báo cáo.

36. Khi có sự thay đổi trong việc phân loại hoạt động ở quốc tế có ảnh hưởng lớn mang đến doanh nghiệp report thì doanh nghiệp nên trình bày:

a) thực chất của sự biến hóa trong bài toán phân loại;

b) lý do thay đổi;

c) ảnh hưởng của sự chuyển đổi trong câu hỏi phân nhiều loại đến vốn công ty sở hữu;

d) tác động ảnh hưởng đến lãi, lỗ thuần của kỳ trước có tác động trong vấn đề phân loại ra mắt ở vào đầu kỳ gần nhất.

37. Doanh nghiệp nên trình bày phương thức được chọn lựa (theo quy định ở chỗ 27) để biến đổi các kiểm soát và điều chỉnh về quý hiếm lợi thế dịch vụ thương mại và giá trị hợp lý phát sinh trong việc chọn mua cơ sở làm việc nước ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x