KINH KIM CANG THỌ MẠNG

Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và tải ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (181.69 KB, 74 trang )


Bạn đang xem: Kinh kim cang thọ mạng

NGHI THỨC TỤNG KINH(Thắp 3 cây mùi hương quì ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớnbài bái hương)CÚNG HƯƠNGNguyện rước lịng thành kínhGởi theo đám mây hướngPhương-phất mọi mười phươngCúng-dường ngôi Tam-bảoThề trọn đời duy trì đạoTheo tự tánh có tác dụng lànhCùng pháp giới chúng-sanhCầu Phát-từ gia-hộ Tàm Bồ-de kiên-cóXa bể khổ vịng mêChóng quay về bờ giác(Xá rồi đọc tiếp bài kỳ nguyện)KỲ NGUYỆNNay đó là ngày chư tăng kiết-hạ, rước đức lành chú-nguyệnchúng- sanh, chúng bé một dạ chí-thành, cúng-dường trì-tụng,đem cơng-đức này, nguyện khắp mười phương tía ngơi Tam-bảo ,đức Thích-ca Mầu-ni Phật, đức Tiếp-Dẫn Đạo-sư A Di-Đà Phật, cùngcác vị Bồ-tát, tịnh-đức bọn chúng tăng, từ-bi gia-hộ mang đến cửu huyền thấttổ, phụ huynh nhiều đời của đệ-tử, cùng tất cả chúng-sanh sớm rõđường lành, thốt vịng mê muội, thoát khỏi u-đồ, khôn xiết sanh lạc-quốc. Ngưỡng ước ao oai-đức vơ cùng xót yêu quý tiếp độ. Nam-mơ Thậpphương thường trú Tam-bảo.(3 lần, rồi vực lên cắm hương cùng đọc bài bác kệ tán thán Phật)TÁN THÁN PHẬT
Đáng Pháp-vương Vô-thượngBa cõi chẳng ai bằngThầy dạy dỗ khắp trời, ngườiCha lành bình thường bốn lồiQui-y trịn một niệmDứt sạch sẽ nghiệp tía kỳXưng dương cùng tán-thánỨc kiếp không tận cùng QUÁN TƯỞNGPhật,chúng-sanh tánh hay rộng lặngĐạo thông cảm không thể nghĩ bànLưới đế-châu ví đạo-tràngMười phương Phật bảo hào- quang sáng ngờiTrước bảo-tọa thân con ảnh hiệnCúi đầu xin thề nguyện qui-y. ĐẢNH LỄ(Xá 3 xá rồi hướng lậy)Chi trọng điểm đảnh lễ: Nam-mô tận hỏng không, trở nên pháp giới, qúa, hiện,vị- tại Thập-phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền khô Thánh Tăng, thườngtrú Tam-bào.(1 lạy)chí trọng tâm đảnh lễ: Nam-mơ Ta-bà Giáo. Chủ Điều – Ngự Bổn – Sưthích Ca Mâu Ni Phật , Dương lai hạ sanh Di-Lặc Tơn – phật, Đại TríVăn-Thù Sư-Lợi người yêu tát ,Oai-hạnh Phô-Hiền Bồ-tát, Linh-Son HộiThượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)Chí tâm đảnh lễ : Nam-mơ tây phương Cực-lạc thế-giới đại tự đạibi A-Di-đà Phật, đại-bi Quán-Thế-âm Bồ-tát, Đại- Thế-Chí Bồ-tát,Đại-nguyện Địa-Tạng- vương Bồ-tát, Thanh-Tịnh Đại-Hài chúng Bồtát. (1 lay)(đứng xuất xắc ngồi tụng tùy ý )
TÁN LƯ HƯƠNGKim lư vừa bén cừu đànKhắp xông kháp-giới đạo-tràng Pháp, Hien-Thánh-Tăng, thưởng trúphật, mười phươngHiện thành mây báu kiết-tườngCác Phật rõ biết ngọn hương chi thành.Pháp-thân tổng thể hiện-tiềnChứng minh hương thơm nguyện phước lập tức ban choNam-mô hương-vân-cái - Bồ-tát (3 lần)CHÚ ĐẠI BỊNam-Mô đai-Bi Hội Thượng Phật Bồ-TátThiên-thủ thiên nhãn vô không tự tin đại bi trung ương đà-la-ni. Nam tế bào hắc ra đát na domain authority ra dạ da.Nam-mô a di da, bà lô kiết đế thước bác rada, Bo-dè tát đỏa bà da,ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da,án tát bàn ra phạt đuệ sốdát na dát tỏa. Nam-mô vớ kiết lật dỏa y mịng a ri da, bà lơ kiết dếthắt Phật ra lăng dà bà Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn da samế, tát bà a tha dâu thâu bằng, a the dung, tát bà tát da, mãng cầu ma bàdà ma phân phát dạt dậu, đất diệt tha. Ấn a bà lồ hê, lô ca dế, ca ra đế, dihè ri, ma ha bò-dè tát dỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê,rị dà dựng, cu lô cu iô yết mông, dộ lô độ lô, phát xà domain authority đế, ma haphạt xà da dế, dà ra dà ra dịa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mama phát ma ra, mục de lệ, y hè di hè, thất na thất na, a ra sâm Phậtra xã- lợi, phạt sa vạc sâm, Phât ra xá nhiều hỏ lỗ hô lô ma ra, hỗ lộ hôlô hệ ri, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, tỏ rơ tơ ró, bỏ dể da bò đề dạ trườn dàda, bò dà da, di de
rị dạ, na ra cản trì dịa rị dung nhan ni na, tía dạ ma mãng cầu ta bà ha. Tất đà dạ tabà ha. Ma ha vớ dà dạ ta bà ha. Vớ dà dủ nghệ thước bàng ra da, tabà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mụckhê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất dà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a tấtdà dạ, ta bà ha. Bố dà ma yết tất dà dạ, ta bà ha. Na domain authority cẩn chì bànggià ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến hạ yết ra da, ta bà ha. Nam tế bào hắcra dát na, da ra dạ da. Nam giới mỏ a rị domain authority bà lô kiết dế, thước bàng rada, ta bà ha, Ấn vớ diện đô mạn da ra bat dà dạ, ta bà ha. MammoBón - Sư ham mê - CaMâu- Ni Phật.(3 lần) KHAI gớm KỆVô thượng thậm thâm vi diệu pháp chén bát thiên vạn kiếp nan tạongộ,Ngà kim con kiến văn đắc thọ trì, Nguyện giải Như-Lai chân thậtNghìa.PHẬT NĨI gớm NHẤT-THẾ NHƯ-LAI KIM-CANG THỌMẠNG ĐÀ-LA-NI(Nước Nam-Thiên-Trúc, Ngài Tam-Tạng Kim Cang-Trícùng Ngài Sa-Mơn Tri-Tạng vâng chiếu dịch)Ta nghe như vầy:Một thuở Phật ở bên sông Căn già, vô-lượng đại chúng trờingười mang lại hỏi. Lúc bấy giờ, Đức Thế-Tôn bảo bốn vị Thiên Vương hàng Tỳsa-mơn rằng: tất cả bốn pháp, rát xứng đáng ghê sợ, mặc dù nam, dù nữ,đồng nam, đồng nữ, toàn bộ hữu tình khơng ai kiêng khỏi. Bốnpháp ấy là : Sanh, già, bệnh, chết. Trong số ấy một pháp hết sức tức
tối nhức khổ, khó khăn bề đối trị, gọi là sợ chết.Vì vậy ta hay nói pháp đối trị. Lúc ấy, tư vị Thiên-Vươngbạch Phật rằng:"Kinh thưa đức Thế-Tôn, Chúng con ngày nay, ao ước được lợilớn, xin Đức Thế-Tơn, vì toàn bộ chúng sinh tun nói phápấy".Bấy giờ, Đức Thế-Tơn tảo mặt phía Đơng, Ngài búngngón tay, triệu-tập tất cả các đức Như-Lai nói lời thệ rằng:"Khấp cả mười phương, các đấng Như-Lai, thành ChánhĐẳng-Giác, bởi độ bọn chúng sanh, hội chứng đạo Bồ-đề thảy đầy đủ giúp ta, đem sức oai thần toàn bộ Nhu Lai, làm cho tất cả chúngsanh, thay đổi nghiệp phi-mạng, tăng thêm thọ mạng.Từ trước, ta chưa vị chúng sanh, chuyển pháp luân này, đếnnay mớichuyển có thể khiến mang lại sắc-lực và tho mạng của chúngsanh, phần nhiều được thành-tựu khỏi sợ chết yểu".Lại hướng qua các phương Tây, Nam, Bắc tư góc (2) trêndưới đức cố Tôn, cũng phần đa triệu tập, kỉnh cáo như thế." lúc ấy bao nhiêu quả đât mười phương, tột chỗ mắt Phậtthấu tới, họp, đầy cả hu không, như số vi-trần.Bấy giờ, toàn bộ các Phật, bởi cớ gia trì, khác miệng đồng lờiđều nói Đà- ra – ni: "Nhất-Thế Kim-Cang Tho-Mạng" rằng:"Dát nẻ giả tha, mang lê, trả là, đưa lê vỉ nồ bỏ ra tát phạ, tát đểkhể chiết ngật lång nghiệt nẩm, chén ra, xá mản đô, tát phạ lộ, nga tát phạ, tát đát phạ, nảm a nô lai, cu nô lai, ma ha no jai,giả mê trả mê, hệ mạ nghiếu rí, hệ mạ sản ni hệ mạ thi khí,kiểu ra ví, kiêu ra thoan, hệ cu ra vi, cu ra lê, cu mạ dẻ, vi xámạ ní ma ní, thú thú tỳ, phạ a trả lê, di đưa lé, ma vi có tác dụng ma,hộ mộ, hộ mộ, án phạ rạ, tát phạ hạ". " Bấy giờ, tất cả các vị
Chấp-kim- cang bò tát, ở chỗ các Phật mười phương, cùngkhác mồm đồng lời, phần lớn nói Đà-Ra-Ni Diện lâu rằng:" Hồng hồng thi khí tát phạ hạ".Như vậy, tất cả các Đức Như-Lai và những vị Chấp-Kim-CangBồ-Tát trong mười phương phần đa nói, Đà-Ra-Ni này rồi thìkhơng thị hiển thị nữa.Lúc đó, Vị Tỳ-Sa-Mơn Thiện vương vãi bảo cùng với Phật rằng :nương thần lực của Phật, nhằm gia trì hộ niệm, trừ nghiệp-phimạng cho tất cả chúng sanh, con xin nói Đà-Ra-Ni rằng:"Thỉ-vỉ đế, thỉ vỉ, đát ly, lật ly". Thời điểm đó, Vị Ty-Lâu Lặc-xoa Thiên Vương cùng bạch Phật rằng: nương thần lực của Phật, để trừ nghiệp Phi- mạng chonhiều chúng-sanh, nhỏ xin nói Đà-Ra-Ni rằng:"Ma đắng nghể, ma đắng nghê ni. Du ma du mưu".Lúc dó vị Đề-Đầu Lại cha Thiên- vương cũng bạch Phậtrằng: cũng để trừ nghiệp hại Chết cho những chúng sanh, conxin nói Đà-Ra-Ni rằng: "Giả rể trả rể, trả ra rí".Lúc kia Vị Tỳ-Lâu Bát-xoa Thiên vương vãi cũng bạch Phật rằng:nương thần-lực của Phật, để trừ nghiệp Phi- mạng cho tất cảchúng-sanh, nói Đà-Ra-Ni rằng:"Mat lam. Trộn pha trộn pha".Phật bảo tứ vị Thiên-Vương rằng: "Nếu ai hiểu tụng kinhnày ngày thọ - trì, dù rằng một vươn lên là phải bắt buộc cung kính những trailành gái lành ấy, yêu cầu tưởng như Phật, sau ko doa bađường dữ, quyết được tạo thêm thọ mạng.
TÁNKim-Cang Thọ-Mạng,lời Phật thân tuyênĐà-Ra-Môn tỏ nghĩa u huyền.Tụng chú đức Kim tiênPháp lực vô biên.Tuổi lâu được tăng diên.Nam-mô tăng lâu toán Bồ-tát ma ha tát (3 lần)TÁNPhật từ rộng lớn lớn,Cảm ứng khơng ngoa,Tịch-quan hánh-định mọi hà-saNguyện chắng lìa Già gia, Tế độ trai gia,Đất báu trổ liên hoa.Nam-mô tiêu tai tăng phước thọBồ tát ma ha tát (3 lần)Nam mô Bổn sư Thích-Ca Mâu- ni Phật. (3 lần)KHAI khiếp KỆVơ thượng thậm thâm kỳ diệu phápBá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,Ngã kim loài kiến văn đắc lâu trì,Nguyện giải,Như-Lai chơn thiệt nghĩa.PHẬT NÓI KINHTHIÊN-DỊA BẤT DƯƠNG(Dời Diêu-Tần, pháp-sư Cưu-Ma-La-Thập dịch)
PHẦN THỨ NHấTTRONG PHÁP HỘI THÀNH TỰUNhư vầy ta nghe, thời kỳ đó Phật sinh hoạt tại thành Tỳ-Gia Ly-ĐạtMạ, khai hội thuyết pháp.Có tịnh tín phái mạnh nữ, mười phương đàn-việt đầy đủ tụ hội nghepháp, bốn chúng mọi vây quanh.PHẦN THỨ NHÌKHAI BÀY VIỆC CHÁNH KIẾNKhi ấy ơng Vơ-Ngai Bồ-Tát, sinh hoạt trước đại bọn chúng , từ vị trí ngồiđứng dậy, qùy gối chắp tay trước Phật mà bạch như vậy:"Ngưỡng bạch đức cầm cố -Tôn, bọn chúng sanh sinh sống trong cõi NamDiệm-Phù-Đề này, biến đổi sanh sản nhau, tự đời vơ-thi đếnnay nối hồi chẳng dứt, tuy vậy mà trong thế giới ấy, coi lai mang đến kỹ, thì hạng bạn có tri thức thời không nhiều qúa, cịn tín đồ vơtri thì nhiều, fan tu hành niệm Phật thời ít; hạng mê-tín cầulay tà-thần mang quỉ thì nhièu; tín đồ tu niệm trì trai giữ lại giới thờiít; bọn chúng lợi-đường phá giới hủy phương pháp thì nhiều, bậc tinh tấn tuhành thời ít, tín đồ biếng-nhác lâu năm dày thì nhiều; trang thơngminh trí-tuệ thời ít; đứa dại si độn trược thì nhiều; hạngtrường lâu trăm năm thời ít; bọn chúng đoản mạng yểu vong thìnhiều; bạn tịnh tậm thiền-định thời ít; kẻ tán loạn rối độngthì nhiều; phần giàu có no ấm thời ít, chúng nghèo khổ khốnnạn thì nhiều; người êm ả nho nhã thời ít, chúng cangcường hung tợn thì nhiều, tín đồ chơn chánh ngay chiến hạ thờiít, lũ dua vay mượn hồ thứ thì nhiều; fan tinh-hạnh thanh bạchthời ít, chúng tham lam ơ-trược thì nhiều; người có tâm quảngđại bố-thí thời ít, bọn chúng gian-giảo bịn rút thì nhiều; người chỉtín thành thật thời ít, kẻ dối gian quỉ quyệt thì nhiều. Vị vậy khiến nên cuộc đời gay gắt, đồng bào cọng nhủ, nỡ

Xem thêm: Nhà Xe Giường Nằm Tuyết Nhung Tuyến Sài Gòn, Xe Giường Nằm Tuyết Nhung Sài Gòn Kiên Giang

lòng tàn sợ hãi lẫn nhau, thêm phép quan tiền khổ tương khắc sưu cao thuếnặng, bách tính chịu bể nghèo khổ, thời kỳ khuẩn bách, cônglàm đổ các giọt mồ hôi chỉ đầy đủ ni miệng ăn, bao gồm dư đâu nhưng bảo tồncon vợ.Nguyên vì vì dâu ? vày tâm tà vay, tin theo bài toán hoang đàng,sở kiến ngược ngạo, nên thế giới phải bị dòng khổ nguydường ấy: "Cúi xin đức Thế-Tôn, vì lịng từ-bi mến xót kẻtà-kín diễn nói các pháp chánh-kiến cho chúng nghe, khiếnđặng tỏ ngộ, làm phản tà qui chánh, nhưng thốt khỏi các nan khổ kiavậy."Phật khen nói: "Người luận nói bởi vậy hay lắm. Này VơNgai Bồ-Tát, ngươi tất cả tâm từ-bi yêu thương đời bự lắm, nayngươi mong mỏi giúp các người tà-kiến kia mà ước hỏi ta về cáipháp chánh-kiến, thiệt là phước đức ngươi to lớn tát biết bao. Người nay phải định thần nghe rõ, ghi nhớ vào lịng, ta naythương giúp ngươi cơ mà phân tỏ diễn nói tởm Thiên-Địa BátDương này.Kinh này khơng phải một mình ta mới nói thơi, chăng nhữngđời q- khứ các đức Phật đang nói rồi, cùng đời vi-lai chư Phậtsẽ nói, mà lại đời lúc này nay chư Phật đang dần nói nữa. Luậnnhư vào trời đất đây, đông đảo hình tướng tá vạn-hữu, thì duy cócon người tối linh bên trên mn vật; luận chủ Nhơn là Chơn, ấylà làm nhỏ người, phải có chơn tâm, không tưởng quấy, thânnày thực hiện mỗi vấn đề đều chánh trực. Do đó chiết tự chủNhơn kia coi thì chữ Phúc bên tả call là Chơn, con chủ Vệ bênhữu kêu là Chánh, mình thường làm việc chánh chơn nênkêu là chữ Nhơn.Cho nên tất cả câu: Vi nhơn mạt thuyết thành chơn dị, tức thị :"Ở đời đừng nói tạo sự được con tín đồ là dễ, làm sao cho
tư-cách bản thân nó tương xứng với nghĩa lý nhà Nhơn này mớiđược". Yêu cầu biết, người kia mong muốn dựng mọt dạo, thì trướcphải dùng chánh đạo mà sửa mình làm y theo chánh-đạo, ytheo nhơn luân, thì đều yêu cầu quả Phật.Phật lại kêu ơng Vơ-Ngai bồ Tát nói: "Chơn thân nặng nề đặng mànay hết thảy người đời đang đặng chơn thân rồi. Sao ko chịutu con đường phước thiện, lại bỏ việc chánh chơn làm điều dốigiả, gây các điều nham hiểm đến lúc thân mang chết rồi, thầnhồn sa đọa trong biển khơi khổ cực khổ trăm bề. Bởi hết thảyngười đời, đặng nghe tởm này sanh trung ương tín ghê khơng tráinghịch, thì đặng thốt khỏi nạn không còn tội khổ, đặng thoát ra khỏi biểnkhổ, có các vị thiện thần thì thầm giúp, khơng vấn đề chi ngăn trở,lại đặng trường thọ không lúc nào chết yểu.Mà vày sao đặng vậy ? là do noi sức chánh-tín, mới đặngphước như vậy. Ví như ai biên chép thọ trì hiểu tụng, y theo chánh pháp mà lại tu hành thì cơng-đức của người đó vơ-lượngvơ- biên khơng biết đâu tính kể mang lại xiết, cho ngày mãn thọlâm chung bạn ấy chắc chúng đặng trái Phật.Phật kêu: Này ơng Vơ-Ngại người tình -Tát lớn. Bằng có tín đồ nào:tính tà, kiến thức ngược ngạo, tức đề xuất bị nạn, tà ma ngoạiđạo, quỉ ly-mỵ quỉ vọng-lượng, chim mèo chim ut chim cúchim heo, kêu trăm điềm dữ lạ, thêm chủng loại ác qủy ác thần, đếnlàm rối loạn trong nhà, vợ ông chồng cắng dắng, phụ vương con xàoxáo, hoặc sanh các bịnh phi thường, chịu đủ hết các chúngbịnh khổ, ko ngày giờ nào hở ngớt. Bằng fan ấy, muốncho hết tai nạn vừa nói đó, thì thinh ơng thầy chơn tu (nghĩalà dùng đồ chay và chớ dâm dục), giúp tụng gớm này tía biến, thìcác vị quỷ thần độc ác, đều phá hủy hết, những binh dữ cũng
tiêu trừ thân thể lành mạnh, phục sức như xưa, ấy là nhờcông đức phát âm kinh bát Dương này mà thay đổi họa raphước vậy. Phàm có bạn nào, ưa ao ước dâm dục, sâu độc, ngây ngô si, giantham, tật đố, tuy nhiên khi thấy nghe đặng tởm này cơ mà phát tâm,chánh tín cúng nhịn nhường nguyện tụng gớm này tía biến thì cácviệc dữ đề cập trước, thảy các tiêu diệt, đặng phát trung khu từ bi hi xả,sau đặng quả Phật.Phật kêu ơng Vơ-Ngại nói : Phàm có trai lành, gái tín muốnlàm việc hữu-vi (tức là các việc kế sau dây), trước phải tụngkinh này ba biến, rồi, sau đang đắp nền xây tường dựng làmnhà cửa, hoặc làm cho nam đường, bắc đường, đông lang, tâylang công ty bếp, nhà khách, cửa ngõ ngỏ, đào giếng, cối xay, cối giã,kho tàng, chuồng trại nuôi đồ gia dụng lục súc v.v... Hoặc đen thui nhằmphường nhựt du, phương nguyệt sát, tướng mạo quân Thái-Tếcùng trúng sao Huỳnh-Phan, sao Báo-Dỉ, ngũ thổ (1) địa kỳ,Thanh long Bạch hổ, hoặc nhằm phương Châu-tước HuyềnVõ, Lục gần cạnh (2) cấm kỵ mười hai đưa ra cang, xâm phạmphương thổ qủy thần phục long, tốt nhất thiết lồi quỷ mỵ, vì trước lúc mình làm những việc hữu-vi thì mình đâu có hiểuphương hướng cùng sao trạm mà chọn lựa thì cứ tụng ghê BátDương này nhờ vào oai thần của Phật hộ-trì thì tốt nhất thiết quỉ mỵthảy gần như ẩn mất tránh xa đi tứ phương, hình tiêu nhẵn mất,chẳng dám làm" sợ hãi tới mình, bài toán đặng lành, tốt phước báuvơ-lượng.Nay trai lành gái tín, ai y theo lời Phật dạy tụng khiếp BátDương này, lúc khỏi công làm cho rồi, hoặc nhà của lâu-dài thì giađạo đặng bình yên lâu dài, thêm giàu có vinh hiển, chẳng
nhọc mức độ mưu cầu, mà thoải mái và tự nhiên cổ của tới.Như có fan nào đi phương xa, hoặc có tác dụng quan đi phónhậm, hoặc tùng trong quân thứ, nhưng mà tụng kinh Bát-Dươngnày thì mọi đặng lợi lành, thành phầm đặng hưng thạnh bựcngười cũng cao sang, con cháu vinh-diệu thân phụ lành nhỏ thảo,trung-bình chánh trực, gái trinh liệt hiền đức lương, anh em cùng thuận, phu xướng phụ tùy, mái ấm gia đình hịa hảo, lịng tín nghĩathị đơi thân, nơi sở nguyện bỏ ra đều thành tựu cả, ấy là nhờoai lực tụng kinh Bát-Dương vậy.Phàm có bạn nào, bị quan liêu quyền cần hoặc án trộmcướp liên luy cho tới mình, khi ấy tĩnh chổ chính giữa tụng kinh Bát-Dươngnày bố biến tức thời đặng thoát ra khỏi tai nàn kia.Phàm có ngườịi trai lành gái tín, thường thọ trì đọc tụng,giúp tín đồ biên tà ghê Bát-Dương này thì người ấy dầu rùisa nội địa lửa cùng nhỏ tuổi oai lực Phật, tránh bị cháy chìm,bằng sinh hoạt trong núi rừng có rất nhiều hùm sói thú dữ, mà nó thấyngười lâu trì kinh Bát-Dương này thì đọc trùng ác-thú thảyđều lánh xa khơng bao giờ dám ám sát mạng, là do ngườitụng kinh này còn có vị thiên thần theo hộ vệ, chẳng phần đông vậythơi nhưng sau lại cịn triệu chứng đặng quả Phật.


*
Sơ lược khái niệm Tánh ko của kinh Tiểu không và Đại ko với kinh Kim Cang 13 552 0
*
bồi bổ và sự trở nên tân tiến trí óc của trẻ nhỏ 5 468 1
*
tư liệu Ảnh hưởng trọn của bổ dưỡng và mùa vụ lên phát triển của quần thể cá rô phi solo tính và các thành phần hỗn hợp giới tính nuôi trong ao docx 2 608 1
*
Mối tương quan giữa lau chùi và vệ sinh môi trường, mối cung cấp nước hộ mái ấm gia đình và hành vi chăm sóc trẻ của người mẹ với tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi tại nước ta pdf 8 875 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.