Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (181.69 KB, 74 trang )

Đang xem: Kinh kim cang thọ mạng

NGHI THỨC TỤNG KINH(Thắp 3 cây hương quì ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớnbài cúng hương)CÚNG HƯƠNGNguyện đem lịng thành kínhGởi theo đám mây hướngPhương-phất khắp mười phươngCúng-dường ngôi Tam-bảoThề trọn đời giữ đạoTheo tự tánh làm lànhCùng pháp giới chúng-sanhCầu Phát-từ gia-hộ Tàm Bồ-de kiên-cóXa bể khổ vịng mêChóng quay về bờ giác(Xá rồi đọc tiếp bài kỳ nguyện)KỲ NGUYỆNNay chính là ngày chư tăng kiết-hạ, đem đức lành chú-nguyệnchúng- sanh, chúng con một dạ chí-thành, cúng-dường trì-tụng,đem cơng-đức này, nguyện khắp mười phương ba ngơi Tam-bảo ,đức Thích-ca Mầu-ni Phật, đức Tiếp-Dẫn Đạo-sư A Di-Đà Phật, cùngcác vị Bồ-tát, tịnh-đức chúng tăng, từ-bi gia-hộ cho cửu huyền thấttổ, cha mẹ nhiều đời của đệ-tử, cùng tất cả chúng-sanh sớm rõđường lành, thốt vịng mê muội, ra khỏi u-đồ, siêu sanh lạc-quốc. Ngưỡng mong oai-đức vơ cùng xót thương tiếp độ. Nam-mơ Thậpphương thường trú Tam-bảo.(3 lần, rồi đứng dậy cắm hương và đọc bài kệ tán thán Phật)TÁN THÁN PHẬT
Đáng Pháp-vương Vô-thượngBa cõi chẳng ai bằngThầy dạy khắp trời, ngườiCha lành chung bốn lồiQui-y trịn một niệmDứt sạch nghiệp ba kỳXưng dương cùng tán-thánỨc kiếp không cùng tận QUÁN TƯỞNGPhật,chúng-sanh tánh thường rộng lặngĐạo cảm thông không thể nghĩ bànLưới đế-châu ví đạo-tràngMười phương Phật bảo hào- quang sáng ngờiTrước bảo-tọa thân con ảnh hiệnCúi đầu xin thề nguyện qui-y. ĐẢNH LỄ(Xá 3 xá rồi hướng lậy)Chi tâm đảnh lễ: Nam-mô tận hư không, biến pháp giới, qúa, hiện,vị- Tại Thập-phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thườngtrú Tam-bào.(1 lạy)chí Tâm đảnh lễ: Nam-mơ Ta-bà Giáo. Chủ Điều – Ngự Bổn – Sưthích Ca Mâu Ni Phật , Dương lai hạ sanh Di-Lặc Tơn – phật, Đại TríVăn-Thù Sư-Lợi Bồ tát ,Oai-hạnh Phô-Hiền Bồ-tát, Linh-Son HộiThượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)Chí tâm đảnh lễ : Nam-mơ Tây phương Cực-lạc thế-giới đại từ đạibi A-Di-đà Phật, đại-bi Quán-Thế-âm Bồ-tát, Đại- Thế-Chí Bồ-tát,Đại-nguyện Địa-Tạng- Vương Bồ-tát, Thanh-Tịnh Đại-Hài Chúng Bồtát. (1 lay)(đứng hay ngồi tụng tùy ý )
TÁN LƯ HƯƠNGKim lư vừa bén chiên đànKhắp xông kháp-giới đạo-tràng Pháp, Hien-Thánh-Tăng, thưởng trúphật, mười phươngHiện thành mây báu kiết-tườngCác Phật rõ biết ngọn hương chi thành.Pháp-thân toàn thể hiện-tiềnChứng minh hương nguyện phước liền ban choNam-mô hương-vân-cái – Bồ-tát (3 lần)CHÚ ĐẠI BỊNam-Mô đai-Bi Hội Thượng Phật Bồ-TátThiên-thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni. Nam mô hắc ra đát na da ra dạ da.Nam-mô a di da, bà lô kiết đế thước bác rada, Bo-dè tát đỏa bà da,ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da,án tát bàn ra phạt đuệ sốdát na dát tỏa. Nam-mô tất kiết lật dỏa y mịng a ri da, bà lơ kiết dếthắt Phật ra lăng dà bà Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn da samế, tát bà a tha dâu thâu bằng, a the dung, tát bà tát da, na ma bàdà ma phạt dạt dậu, đất diệt tha. Ấn a bà lồ hê, lô ca dế, ca ra đế, dihè ri, ma ha bò-dè tát dỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê,rị dà dựng, cu lô cu iô yết mông, dộ lô độ lô, phạt xà da đế, ma haphạt xà da dế, dà ra dà ra dịa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mama phạt ma ra, mục de lệ, y hè di hè, thất na thất na, a ra sâm Phậtra xã- lợi, phạt sa phạt sâm, Phât ra xá đa hỏ lỗ hô lô ma ra, hỗ lộ hôlô hệ ri, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tỏ rơ tơ ró, bỏ dể da bò đề dạ bò dàda, bò dà da, di de
rị dạ, na ra cản trì dịa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ tabà ha. Ma ha tất dà dạ ta bà ha. Tất dà dủ nghệ thước bàng ra da, tabà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mụckhê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất dà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tấtdà dạ, ta bà ha. Ba dà ma yết tất dà dạ, ta bà ha. na da cẩn chì bànggià ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra da, ta bà ha. Nam mô hắcra dát na, da ra dạ da. Nam mỏ a rị da bà lô kiết dế, thước bàng rada, ta bà ha, Ấn tất diện đô mạn da ra bat dà dạ, ta bà ha. MammoBón – Sư Thích – CaMâu- Ni Phật.(3 lần) KHAI KINH KỆVô thượng thậm thâm vi diệu pháp Bát thiên vạn kiếp nan tạongộ,Ngà kim kiến văn đắc thọ trì, Nguyện giải Như-Lai chân thậtNghìa.PHẬT NĨI KINH NHẤT-THẾ NHƯ-LAI KIM-CANG THỌMẠNG ĐÀ-LA-NI(Nước Nam-Thiên-Trúc, Ngài Tam-Tạng Kim Cang-Trícùng Ngài Sa-Mơn Tri-Tạng vâng chiếu dịch)Ta nghe như vầy:Một thuở Phật ở bên sông Căn già, vô-lượng đại chúng trờingười đến hỏi. Lúc bấy giờ, Đức Thế-Tôn bảo bốn vị Thiên Vương hàng Tỳsa-mơn rằng: Có bốn pháp, rát đáng ghê sợ, dù nam, dù nữ,đồng nam, đồng nữ, tất cả hữu tình khơng ai tránh khỏi. Bốnpháp ấy là : Sanh, già, bệnh, chết. Trong đó một pháp rất tức
tối đau khổ, khó bề đối trị, gọi là sợ chết.Vì vậy ta thường nói pháp đối trị. Khi ấy, bốn vị Thiên-Vươngbạch Phật rằng:”Kinh thưa đức Thế-Tôn, Chúng con ngày nay, mong được lợilớn, xin Đức Thế-Tơn, vì tất cả chúng sanh tun nói phápấy”.Bấy giờ, Đức Thế-Tơn quay mặt hướng Đơng, Ngài búngngón tay, triệu-tập tất cả các đức Như-Lai nói lời thệ rằng:”Khấp cả mười phương, các đấng Như-Lai, thành ChánhĐẳng-Giác, vì độ chúng sanh, chứng đạo Bồ-đề thảy đều giúp ta, đem sức oai thần tất cả Nhu Lai, khiến cho tất cả chúngsanh, đổi nghiệp phi-mạng, tăng thêm thọ mạng.Từ trước, ta chưa vì chúng sanh, chuyển pháp luân này, đếnnay mớichuyển có thể khiến cho sắc-lực và tho mạng của chúngsanh, đều được thành-tựu khỏi sợ chết yểu”.Lại hướng qua các phương Tây, Nam, Bắc bốn góc (2) trêndưới đức thế Tôn, cũng đều triệu tập, kỉnh cáo như thế.” Lúc ấy bao nhiêu thế giới mười phương, tột chỗ mắt Phậtthấu tới, họp, đầy cả hu không, như số vi-trần.Bấy giờ, tất cả các Phật, vì cớ gia trì, khác miệng đồng lờiđều nói Đà- ra – ni: “Nhất-Thế Kim-Cang Tho-Mạng” rằng:”Dát nẻ giả tha, giả lê, giả là, giả lê vỉ nồ chi tát phạ, tát đểkhể chiết ngật lång nghiệt nẩm, bát ra, xá mản đô, tát phạ lộ, nga tát phạ, tát đát phạ, nảm a nô lai, cu nô lai, ma ha no jai,giả mê giả mê, hệ mạ nghiếu rí, hệ mạ sản ni hệ mạ thi khí,kiểu ra ví, kiêu ra thoan, hệ cu ra vi, cu ra lê, cu mạ dẻ, vi xámạ ní ma ní, thú thú tỳ, phạ a giả lê, di giả lé, ma vi làm ma,hộ mộ, hộ mộ, án phạ rạ, tát phạ hạ”. ” Bấy giờ, tất cả các vị
Chấp-kim- cang Bò tát, ở chỗ các Phật mười phương, cùngkhác miệng đồng lời, đều nói Đà-Ra-Ni Diện thọ rằng:” Hồng hồng thi khí tát phạ hạ”.Như vậy, tất cả các Đức Như-Lai và các vị Chấp-Kim-CangBồ-Tát trong mười phương đều nói, Đà-Ra-Ni này rồi thìkhơng thị hiện ra nữa.Lúc đó, Vị Tỳ-Sa-Mơn Thiện Vương bảo với Phật rằng :nương thần lực của Phật, để gia trì hộ niệm, trừ nghiệp-phimạng cho tất cả chúng sanh, con xin nói Đà-Ra-Ni rằng:”Thỉ-vỉ đế, thỉ vỉ, đát ly, lật ly”. Lúc đó, Vị Ty-Lâu Lặc-xoa Thiên Vương cùng bạch Phật rằng: nương thần lực của Phật, để trừ nghiệp Phi- mạng chonhiều chúng-sanh, con xin nói Đà-Ra-Ni rằng:”Ma đắng nghể, ma đắng nghê ni. du ma du mưu”.Lúc dó vị Đề-Đầu Lại Cha Thiên- Vương cũng bạch Phậtrằng: cũng để trừ nghiệp Sợ Chết cho các chúng sanh, conxin nói Đà-Ra-Ni rằng: “Giả rể giả rể, giả ra rí”.Lúc đó Vị Tỳ-Lâu Bát-xoa Thiên Vương cũng bạch Phật rằng:nương thần-lực của Phật, để trừ nghiệp Phi- mạng cho tất cảchúng-sanh, nói Đà-Ra-Ni rằng:”Mat lam. pha pha pha pha”.Phật bảo bốn vị Thiên-Vương rằng: “Nếu ai đọc tụng kinhnày ngày thọ – trì, dù cho một biến phải nên cung kính các trailành gái lành ấy, nên tưởng như Phật, sau không doa bađường dữ, quyết được tăng thêm thọ mạng.
TÁNKim-Cang Thọ-Mạng,lời Phật thân tuyênĐà-Ra-Môn tỏ nghĩa u huyền.Tụng chú đức Kim tiênPháp lực vô biên.Tuổi thọ được tăng diên.Nam-mô tăng thọ toán Bồ-tát ma ha tát (3 lần)TÁNPhật từ rộng lớn,Cảm ứng khơng ngoa,Tịch-quan hánh-định khắp hà-saNguyện chắng lìa Già gia, Tế độ trai gia,Đất báu trổ liên hoa.Nam-mô tiêu tai tăng phước thọBồ tát ma ha tát (3 lần)Nam mô Bổn sư Thích-Ca Mâu- ni Phật. (3 lần)KHAI KINH KỆVơ thượng thậm thâm vi diệu phápBá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,Nguyện giải,Như-Lai chơn thiệt nghĩa.PHẬT NÓI KINHTHIÊN-DỊA BẤT DƯƠNG(Dời Diêu-Tần, pháp-sư Cưu-Ma-La-Thập dịch)
PHẦN THỨ NHấTTRONG PHÁP HỘI THÀNH TỰUNhư vầy ta nghe, thời kỳ đó Phật ở tại thành Tỳ-Gia Ly-ĐạtMạ, khai hội thuyết pháp.Có tịnh tín nam nữ, mười phương đàn-việt đều tụ hội nghepháp, bốn chúng đều vây quanh.PHẦN THỨ NHÌKHAI BÀY VIỆC CHÁNH KIẾNKhi ấy ơng Vơ-Ngai Bồ-Tát, ở trước đại chúng , từ chỗ ngồiđứng dậy, qùy gối chắp tay trước Phật mà bạch như vậy:”Ngưỡng bạch đức Thế -Tôn, chúng sanh ở trong cõi NamDiệm-Phù-Đề này, thay đổi sanh sản nhau, từ đời vơ-thi đếnnay nối hồi chẳng dứt, nhưng mà trong nhân loại ấy, xem lai cho kỹ, thì hạng người có học thức thời ít qúa, cịn người vơtri thì nhiều, người tu hành niệm Phật thời ít; hạng mê-tín cầulay tà-thần giả quỉ thì nhièu; người tu niệm trì trai giữ giới thờiít; chúng lợi-đường phá giới hủy luật thì nhiều, bậc tinh tấn tuhành thời ít, người biếng-nhác dài dày thì nhiều; trang thơngminh trí-tuệ thời ít; đứa ngu si độn trược thì nhiều; hạngtrường thọ trăm năm thời ít; chúng đoản mạng yểu vong thìnhiều; người tịnh tậm thiền-định thời ít; kẻ tán loạn rối độngthì nhiều; phần giàu sang no ấm thời ít, chúng nghèo đói khốnnạn thì nhiều; người dịu dàng nho nhã thời ít, chúng cangcường hung tợn thì nhiều, người chơn chánh ngay thắng thờiít, bọn dua vay hồ đồ thì nhiều; người tinh-hạnh thanh bạchthời ít, chúng tham lam ơ-trược thì nhiều; người có tâm quảngđại bố-thí thời ít, chúng gian-giảo bịn rút thì nhiều; người chỉtín thành thật thời ít, kẻ dối gian quỉ quyệt thì nhiều. Bởi vậy khiến nên cuộc đời gay gắt, đồng bào cọng nhủ, nỡ

Xem thêm: Nhà Xe Giường Nằm Tuyết Nhung Tuyến Sài Gòn, Xe Giường Nằm Tuyết Nhung Sài Gòn Kiên Giang

lòng tàn hại lẫn nhau, thêm phép quan khổ khắc sưu cao thuếnặng, bá tánh chịu bể nghèo khổ, thời kỳ khuẩn bách, cônglàm đổ mồ hôi chỉ đủ ni miệng ăn, có dư đâu mà bảo tồncon vợ.Nguyên do vì dâu ? Vì tâm tà vay, tin theo việc hoang đàng,sở kiến ngược ngạo, nên nhân loại phải bị cái khổ nguydường ấy: “Cúi xin đức Thế-Tôn, vì lịng từ-bi thương xót kẻtà-kín diễn nói các pháp chánh-kiến cho chúng nghe, khiếnđặng tỏ ngộ, phản tà qui chánh, mà thốt khỏi các nan khổ kiavậy.”Phật khen nói: “Người luận nói như vậy hay lắm. Này VơNgai Bồ-Tát, ngươi có tâm từ-bi thương đời lớn lắm, nayngươi muốn giúp các người tà-kiến kia mà cầu hỏi ta về cáipháp chánh-kiến, thiệt là phước đức ngươi to tát biết bao. Người nay phải định thần nghe rõ, ghi nhớ vào lịng, ta naythương giúp ngươi mà phân tỏ diễn nói kinh Thiên-Địa BátDương này.Kinh này khơng phải một mình ta mới nói thơi, chăng nhữngđời q- khứ các đức Phật đã nói rồi, và đời vi-lai chư Phậtsẽ nói, mà đời hiện tại nay chư Phật cũng đang nói nữa. Luậnnhư trong trời đất đây, những hình tướng vạn-hữu, thì duy cócon người tối linh trên mn vật; luận chủ Nhơn là Chơn, ấylà làm con người, phải có chơn tâm, không tưởng quấy, thânnày thi hành mỗi việc đều chánh trực. Cho nên chiết tự chủNhơn đó coi thì chữ Phúc bên tả gọi là Chơn, con chủ Vệ bênhữu kêu là Chánh, mình thường làm việc chánh chơn nênkêu là chữ Nhơn.Cho nên có câu: Vi nhơn mạt thuyết thành chơn dị, nghĩa là :”Ở đời đừng nói làm nên được con người là dễ, làm sao cho
tư-cách mình nó phù hợp với nghĩa lý chủ Nhơn này mớiđược”. Phải biết, người kia muốn dựng mối dạo, thì trướcphải dùng chánh đạo mà sửa mình làm y theo chánh-đạo, ytheo nhơn luân, thì đều nên quả Phật.Phật lại kêu ơng Vơ-Ngai Bồ Tát nói: “Chơn thân khó đặng mànay hết thảy người đời đã đặng chơn thân rồi. sao không chịutu đường phước thiện, lại bỏ việc chánh chơn làm điều dốigiả, gây các điều ác nghiệp đến khi thân mang chết rồi, thầnhồn sa đọa trong biển khổ đau đớn trăm bề. Bằng hết thảyngười đời, đặng nghe kinh này sanh tâm tín kinh khơng tráinghịch, thì đặng thốt khỏi nạn hết tội khổ, đặng ra khỏi biểnkhổ, có các vị thiện thần thầm giúp, khơng việc chi ngăn trở,lại đặng trường thọ không bao giờ chết yểu.Mà vì sao đặng vậy ? Là do noi sức chánh-tín, mới đặngphước như vậy. Nếu ai biên chép thọ trì đọc tụng, y theo chánh pháp mà tu hành thì cơng-đức của người đó vơ-lượngvơ- biên khơng biết đâu tính kể cho xiết, đến ngày mãn thọlâm chung người ấy chắc chúng đặng quả Phật.Phật kêu: Này ơng Vơ-Ngại Bồ -Tát lớn. Bằng có người nào:tính tà, kiến thức ngược ngạo, tức phải bị nạn, tà ma ngoạiđạo, quỉ ly-mỵ quỉ vọng-lượng, chim mèo chim ut chim cúchim heo, kêu trăm điềm dữ lạ, thêm loài ác qủy ác thần, đếnlàm náo loạn trong nhà, vợ chồng cắng dắng, cha con xàoxáo, hoặc sanh các bịnh phi thường, chịu đủ hết các chúngbịnh khổ, không ngày giờ nào hở ngớt. Bằng người ấy, muốncho hết tai nạn vừa nói đó, thì thinh ơng thầy chơn tu (nghĩalà ăn chay và đừng dâm dục), giúp tụng kinh này ba biến, thìcác vị quỷ thần độc ác, đều tiêu diệt hết, các binh dữ cũng
tiêu trừ thân thể lành mạnh, phục sức như xưa, ấy là nhờcông đức đọc kinh Bát Dương này mà chuyển đổi họa raphước vậy. Phàm có người nào, ưa muốn dâm dục, sâu độc, ngu si, giantham, tật đố, nhưng khi thấy nghe đặng kinh này mà phát tâm,chánh tín cúng dường nguyện tụng kinh này ba biến thì cácviệc dữ kể trước, thảy đều tiêu diệt, đặng phát tâm từ bi hi xả,sau đặng quả Phật.Phật kêu ơng Vơ-Ngại nói : Phàm có trai lành, gái tín muốnlàm việc hữu-vi (tức là các việc kế sau dây), trước phải tụngkinh này ba biến, rồi, sau sẽ đắp nền xây tường dựng làmnhà cửa, hoặc làm nam đường, bắc đường, đông lang, tâylang nhà bếp, nhà khách, cửa ngỏ, đào giếng, cối xay, cối giã,kho tàng, chuồng trại nuôi đồ lục súc v.v… hoặc rủi nhằmphường nhựt du, phương nguyệt sát, tướng quân Thái-Tếcùng trúng sao Huỳnh-Phan, sao Báo-Dỉ, ngũ thổ (1) địa kỳ,Thanh long Bạch hổ, hoặc nhằm phương Châu-tước HuyềnVõ, Lục giáp (2) cấm kỵ mười hai chi cang, xâm phạmphương thổ qủy thần phục long, nhất thiết lồi quỷ mỵ, vì trước khi mình làm các việc hữu-vi thì mình đâu có hiểuphương hướng và sao trạm mà lựa chọn thì cứ tụng kinh BátDương này nhờ oai thần của Phật hộ-trì thì nhất thiết quỉ mỵthảy đều ẩn mất tránh xa đi bốn phương, hình tiêu bóng mất,chẳng dám làm” hại tới mình, việc đặng lành, tốt phước báuvơ-lượng.Nay trai lành gái tín, ai y theo lời Phật dạy tụng kinh BátDương này, khi khỏi công làm rồi, hoặc nhà của lâu-dài thì giađạo đặng bình an lâu dài, thêm giàu sang vinh hiển, chẳng
nhọc sức mưu cầu, mà tự nhiên cổ của tới.Như có người nào đi phương xa, hoặc làm quan đi phónhậm, hoặc tùng trong quân thứ, mà tụng kinh Bát-Dươngnày thì đều đặng lợi lành, nhà cửa đặng hưng thạnh bựcngười cũng cao sang, con cháu vinh-diệu cha lành con thảo,trung-bình chánh trực, gái trinh liệt hiền lương, anh em cùng thuận, phu xướng phụ tùy, gia đình hịa hảo, lịng tín nghĩathị đơi thân, chỗ sở nguyện chi đều thành tựu cả, ấy là nhờoai lực tụng kinh Bát-Dương vậy.Phàm có người nào, bị quan quyền bắt buộc hoặc án trộmcướp liên luy tới mình, khi ấy tĩnh tâm tụng kinh Bát-Dươngnày ba biến liền đặng thoát khỏi tai nạn kia.Phàm có ngườịi trai lành gái tín, thường thọ trì đọc tụng,giúp người biên tà kinh Bát-Dương này thì người ấy dầu rùisa trong nước lửa cùng nhỏ oai lực Phật, khỏi bị cháy chìm,bằng ở trong núi rừng có nhiều hùm sói thú dữ, mà nó thấyngười thọ trì kinh Bát-Dương này thì đọc trùng ác-thú thảyđều lánh xa khơng bao giờ dám giết hại mạng, là vì ngườitụng kinh này có vị thiên thần theo hộ vệ, chẳng những vậythơi mà sau lại cịn chứng đặng quả Phật.

*

Sơ lược khái niệm Tánh Không của Kinh Tiểu Không và Đại Không với Kinh Kim Cang 13 552 0

*

Dinh dưỡng và sự phát triển trí não của trẻ nhỏ 5 468 1

*

Tài liệu Ảnh hưởng của dinh dưỡng và mùa vụ lên sinh trưởng của quần thể cá rô phi đơn tính và hỗn hợp giới tính nuôi trong ao docx 2 608 1

Xem thêm: Co Tich Co Be Quang Khan Đo, Truyện Cô Bé Trùm Khăn Đỏ (Có File Nghe Mp3)

*

Mối liên quan giữa vệ sinh môi trường, nguồn nước hộ gia đình và hành vi chăm sóc trẻ của bà mẹ với tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi tại Việt Nam pdf 8 875 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *